راضیه محمودپور ملونه راضیه محمودپور ملونه خبرنگار زنان بیدار تعداد خبر 578

راضیه محمودپور ملونه دارای بیش از 7 سال سابقه خبرنگاری با رسانه های مختلف هم اکنون سرپرست زنان بیدار در شهرستان ارومیه است.