• باران گه وهه ری کچه وه رزشوانی سه رده شتی که توانی خوی و تیمی کاراته کارانی خوی تا ئاستی یه که م له ولاتی ئیران به ره و پیش ببات.

    ناساندنی باران گه وهه ری

    باران گه وهه ری کچه وه رزشوانی سه رده شتی که توانی خوی و تیمی کاراته کارانی خوی تا ئاستی یه که م له ولاتی ئیران به ره و پیش ببات.

تصاویر