• دشت وزینه واقع درنزدیکی شهرستان میرآباد قرارگرفته است و در همه فصلها دیدنی خاص خود را دارد و از همه شهرهای ایران گردشگران به این منطقه سفر می کنند.

    معرفی دشت وزینه میرآباد

    دشت وزینه واقع درنزدیکی شهرستان میرآباد قرارگرفته است و در همه فصلها دیدنی خاص خود را دارد و از همه شهرهای ایران گردشگران به این منطقه سفر می کنند.

تصاویر